Efektivní komunikace

Spustit kurz Efektivní komunikace

Komunikační dovednosti patří k základní výbavě úspěšného člověka. Zlepšují vztahy mezi lidmi i vnitrofiremní komunikaci.

Slovo komunikace znamená styk, spojení, přenos informace. Vnitrofiremní komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Kvalita komunikace má přímý vliv na úroveň mezilidských vztahů i úroveň řízení každé organizace. Řada lidí má vážné problémy s komunikací. Nedokáží vyjadřovat, co cítí a co si myslí, neumí naslouchat a nacházet tak cestu k druhým lidem. I mnohé organizace si uvědomují, že špatně fungující vnitrofiremní komunikace je vážnou překážkou jejich snahy o zvyšování výkonu, kvality a efektivity. Naopak organizace, které dokáží rychle a bez předsudků pracovat s velkým množstvím informací, operativně je vyhodnocovat, přenášet a promítat do svých záměrů, se těší prosperitě.

Proces komunikace

Proces komunikace

Ideálním stavem procesu komunikace je bezchybné přenesení od autora na místo určení a zde správné pochopení.  Cesta informace od jejího autora k tomu, komu je určena, bývá často složitá. Potíže se násobí tam, kde informace přechází přes několik článků a její část se může ztrácet nebo zkreslovat.

Přenos informací

Přenos informací

Základní rozhodnutí při předávání informace se týká dvou oblastí: výběru optimálního média přenosu a volby vhodných informačních kanálů.

Vývojové fáze komunikace

Vývojové fáze komunikace

Existují čtyři fáze vývoje komunikace, které určují úroveň interpersonální i vnitrofiremní komunikace: fáze pseudokomunikace, fáze manipulativní, fáze odbourávání komunikačních bariér a fáze skutečné komunikace.

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti

Ovládnutí komunikačních dovedností podmiňuje úspěšnost v celé řadě činností. Komunikačním dovednostem se lze naučit. Není to něco, co by bylo hluboce zakořeněno v osobnosti (i když jisté typy osobnosti si osvojí komunikační dovednosti snáze, jiné obtížněji) a osvojení těchto dovedností rovněž nemění to, co je v nás hluboce zakořeněno – hodnoty a temperament. Jsou jen to nástroje, které usnadňují a zefektivňují naše každodenní působení. Mezi komunikační dovednosti řadíme asertivní komunikaci, naslouchání, kladení otázek, vyjednávání a řeč těla.

Komunikační styly

Komunikační styly

Ukazuje se, že zatímco určité typy lidí spolu dokáží komunikovat bez problémů, jiní jedinci docházejí k vzájemném porozumění s velkými obtížemi. Tyto vztahy jsou určovány jejich komunikačními styly. Komunikační styl je způsob, jakým je člověk zvyklý uvažovat a komunikovat s jinými lidmi.

Vedení diskuse

Vedení diskuse

Vést diskusi na přiměřené úrovni ještě stále není v našich podmínkách běžné. Může se vám stát, že v diskusi narazíte na člověka používajícího různé řečnické triky. Musíme proto umět je rozeznat a odpovídajícím způsobem na ně zareagovat. Každý by měl být připraven na to, že některé dotazy v diskusi mohou přijít od zastánců stanovisek i zásadně odlišných či od lidí, jejichž motivací je snaha vás "dostat do úzkých".

Valid HTML 4.01 Transitional