Jak se dělá projekt

Spustit kurz Jak se dělá projekt

Řada pracovních aktivit má projektový charakter. Je proto třeba znát principy projektové přípravy a pak zvládnout projektové řízení.

Tento kurz je určen k základnímu seznámení s problematikou projektového řízení. V sedmi modulech kurzu jsou probrány základní pojmy a pravidla, které je potřeba znát, aby bylo možno pustit se třeba do psaní a realizace vlastního projektu. V osmém modulu je pak na jednoduchém příkladu ukázán správný "projektový přístup".

Základní pojmy

Základní pojmy

První modul seznamuje se základními pojmy, které se vyskytují kolem projektů, jejich plánování a realizace. Odpovídá na otázku „Co dělá projekt projektem ?“ a vymezuje základní rámec, ve kterém se projektové řízení odehrává. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé fáze projektu a uveden výčet předpokladů pro úspěšný projekt.

Projektové cíle

Projektové cíle

Základem úspěchu každého projektu je jasná definice cílů, kterých má být realizací projektu dosaženo. Aby mohly být cíle definovány, musí ještě před tím existovat projektový záměr, resp. poslání projektu. To je nadřazeno jednotlivým dílčím cílům. S projektovými cíli souvisí také projektové výstupy. Na těchto výstupech je dosažení cílů založeno.

Rozsah a činnosti

Rozsah a činnosti

Jakmile známe projektový záměr a jeho cíle, můžeme se zamýšlet nad tím, jak je dosáhneme. Je potřeba sestavit seznam všech činností, které je potřeba udělat. Tyto činnosti mají různý rozsah, jsou na sobě různé závislé a budou je vykonávat různí lidé nebo dodavatelské firmy. Proto již v této fázi je potřeba je vhodně strukturovat.

Lidé kolem projektu

Lidé kolem projektu

V dobách budování socialismu existovalo heslo: "Za každým naším úsilím musíme vidět především člověka !". U projektů je to tak, že bez koordinovaného úsilí lidí splnění cílů projektu neuvidíme ! Lidé kolem projektu jsou především projektový tým se svými pravidly týmové spolupráce a projektový vedoucí se svými mnoha rolemi, které musí při řízení týmu zastávat.

Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram projektu určuje kdy, jak dlouho a v jakém sledu budou lidé jednotlivé činnosti realizovat. Jedním ze základních atributů projektu je "koordinované úsilí". Harmonogram projektu je základní nástroj, který je umožňuje. Existují dvě základní podoby harmonogramů: úsečkové grafy a síťové diagramy.

Zdroje a rozpočet

Zdroje a rozpočet

K realizaci projektu potřebujeme „zdroje“. Pod tento pojem z projektové terminologie zařazujeme kromě peněz také lidi, materiál, technologie, čas nebo informace. I v tom je potřeba mít jasno - kolik všeho a v jakém množství bude k realizaci projektu potřeba. A to vše se dá v nějaké podobě převést na peníze. Když se vše sepíše do přehledné tabulky, vznikne rozpočet.

Realizace

Realizace

Když je vše naplánováno a zajištěno, je možné se pustit do realizace projektu. Ještě před tím je však potřeba nad konkrétními čísly a údaji zvážit ještě jednou přínosy a náklady projektu a posoudit jeho „realizovatelnost“. Svítí-li nám i poté zelená, můžeme se do toho pustit. Pak je potřeba sledovat postup, koordinovat činnosti, hlídat termíny, čerpání rozpočtu, řešit problémy - a to vše vydržet až do zdárného konce !

Příklad - Projekt v 10-ti krocích

Příklad: Projekt v 10-ti krocích

Na konkrétních příkladech jsou v závěrečném modulu názorně ukázány některé principy, o nichž pojednávaly předchozí moduly. Týká se to hlavně klíčových pojmů projektové terminologie.

Valid HTML 4.01 Transitional