Každodenní psychologie

Spustit kurz Každodenní psychologie

Vedoucí pracovník na každé úrovni by měl znát základní psychologické pojmy jako jsou osobnost, motivace, kompetence a další.

Cílem tohoto kurzu je postihnout některé psychologické aspekty lidského konání, které mají význam v každodenním pracovním procesu. Jejich znalost přispívá k lepšímu porozumění chování a jednání kolegů, podřízených či nadřízených. A to zase přispívá k lepší komunikaci a mezilidským vztahům na pracovišti.

Základní psychologické pojmy

Základní psychologické pojmy

Pro aplikaci psychologie v běžné praxi je potřeba nejprve porozumět základním psychologickým pojmům, k nimž patří psychika a její činnost, vědomí, osobnost a její projevy.

Osobnost člověka

Osobnost člověka

V organizaci se setkávají různé typy lidí, různé osobnosti s různými vlastnostmi, zájmy, postoji. Mezi lidmi jsou velké rozdíly, které musíme respektovat. Rozdíly mezi jednotlivci, ale také jejich společné charakteristiky, postihuje pojem osobnost.Lidé problémy řeší osobitým způsobem, mají odlišné představy o vlastních či organizačních cílech, směrují své úsilí různým směrem, určují kam se bude ubírat další vývoj v organizaci, vytvářejí její atmosféru a dávají životu v organizaci dynamiku.

Člověk v pracovním prostředí

Člověk v pracovním prostředí

Na lidi v pracovním prostředí působí mnoho vnějších vlivů, které mají různý dopad na prožívání i chování pracovníků. Ovlivňují spolehlivost pracovního výkonu, bezpečnost práce, vyvolávají únavu a jsou příčinou zvýšené pracovní zátěže.

Kompetence a potenciál

Kompetence a potenciál

Požadavky na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj firmy se promítají do požadavků na pracovníky. Takové nároky se nazývají kompetence. Základem pro vznik kompetencí je osobní potenciál. Jeho rozvojem dochází k naplňování požadavků na úspěšný výkon pracovní pozice. Každý člověk by se proto měl snažit posoudit vlastní úroveň kompetencí a uvědomit si potřeby svého dalšího rozvoje.

Motivace

Motivace

Motivace představuje soubor vnitřních hnacích sil člověka, které se navenek projevují jako motivované jednání. V organizaci má motivace význam zejména v souvislosti s pracovním výkonem a celkovou výkonností pracovníka.

Problémové jednání

Problémové jednání

Špatných návyků, běžných lidských slabostí, zakořeněných psychologických nedostatků formulujících každodenní chování je celá řada. Za následek mají problémové jednání, které negativně ovlivňuje klima na pracovišti, mezilidské vztahy a výkonnost a může i zničit kariéru pracovníka.

Valid HTML 4.01 Transitional