Organizační chování

Spustit kurz Organizační chování

Ke zvyšování efektivity práce i řízení, ale i ke zlepšování firemní kultury přispívá znalost tzv. „organizačního chování“ pracovníků.

Organizační chování (OB = Organizational Behavior) se zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejich řízení. Jedná se o syntézu oborů sociologie, psychologie, managementu a ekonomiky. Na rozdíl od těchto vědních oborů vychází organizační chování z praktických problémů – z potřeb organizací. Zaměřuje se proto mimo jiné na vliv organizace na chování lidí, individuální rozdíly mezi lidmi v organizaci, organizační kulturu, vztahy mezi lidmi a organizační strukturou ale i komunikací v organizaci, vztahy na pracovištích, konflikty, motivací, rozvojem potenciálu zaměstnanců i jejich kariérou. S ohledem na celkovou strukturu Mozaiky jsme do obsahu tohoto kurzu zařadili následující moduly:

Vývoj organizací

Vývoj organizací

Organizace provázejí člověka již od úsvitu našich dějin. Už u prvobytně pospolných společností existovala určitá pravidla fungování. V naší kultuře se takovým vzorem pro budování funkčních organizací stalo Římské impérium. Dnes si už ani neuvědomujeme, že jsme organizacemi obklopeni a do různých organizačních vztahů zapojeni vlastně permanentně. Dá se říci, že veškeré aspekty našeho života, a to zdaleka nejen ty pracovní ale i zcela soukromé jako je zdraví, vzdělání, bydlení, nakupování, zábava, doprava atd., jsou předmětem činnosti různých organizací. Znalost vývoje názorů na principy budování organizací nám umožní lépe pochopit základy fungování soudobých organizačních systémů a snáze se orientovat v jejich organizačních vztazích.

Člověk v organizaci

Člověk v organizaci

V organizaci se setkávají různé typy lidí, různé osobnosti s různými vlastnostmi, zájmy, postoji. Mezi lidmi jsou velké rozdíly, které musíme respektovat. Rozdíly mezi jednotlivci, ale také jejich společné charakteristiky, postihuje pojem osobnost. Lidé jsou v organizaci nositeli různých rolí. Problémy řeší osobitým způsobem, mají odlišné představy o vlastních či organizačních cílech, směrují své úsilí různým směrem, určují kam se bude ubírat další vývoj v organizaci, vytvářejí její atmosféru a dávají životu v organizaci dynamiku.

Organizační vztahy

Organizační vztahy

Vzájemné vztahy jedinců v organizaci jsou utvářeny rovněž představami lidí, jak by měli plnit své úkoly, osobními známostmi, sympatiemi a antipatiemi, osobními zájmy. Představy a očekávání chování toho, jak se bude pracovník v organizaci chovat, vyjadřuje jeho role. Zájmy jednotlivců, předpoklady pro jejich prosazování, konflikty, které mezi lidmi vznikají, a výsledky těchto konfliktů tvoří strukturu moci v organizaci.

Organizační kultura

Organizační kultura

Člověk, který přichází do nového prostředí - firmy, instituce nebo cizí země - se setkává s řadou věcí, které mu připadají nápadné, zvláštní a nezvyklé. Po určité době pobytu začne pociťovat zvláštní atmosféru, kterou na něho okolí působí, a všímá si, že lidé spolu jednají určitým způsobem. V každé organizaci existuje řada zvyklostí, které se časem upevnily, staly se normou  každodenního chování pracovníků - organizační kulturou.

Organizační struktura

Organizační struktura

Smyslem organizační struktury je rozdělení práce mezi členy organizace a koordinace jejich aktivit, tak aby byly zaměřeny k dosahování organizačních cílů. Organizační struktura umožňuje efektivní činnost organizace a využití zdrojů, sledování aktivit organizace, přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů, koordinaci činnosti různých složek organizace a různých oblastí činnosti, přizpůsobení změnám v okolí, sociální uspokojení členů organizace. Z organizační struktury vyplývá náplň práce jednotlivých útvarů. Odtud je odvozen obsah činnosti jednotlivých pracovních míst. Graficky je organizační struktura znázorňována organizačními schématy. Činnost organizačních útvarů ve struktuře je popsána organizačním řádem, náplň pracovních míst pak v popisech práce.

Valid HTML 4.01 Transitional