Práce v týmu

Spustit kurz Práce v týmu

Týmová práce, má-li být efektivní, vyžaduje týmové kompetence. Znalost týmových rolí usnadní vedení týmu i práci v týmu.

Chování lidí v různých pracovních skupinách se liší. V důsledku toho se také liší pracovní výsledky. Nejefektivněji pracují ty skupiny, o kterých mluvíme jako o týmech. V efektivních týmech hrají členové své role s plným využitím svého talentu k maximálnímu prospěchu týmu. Pokud dokáží spojit své schopnosti, prosadit přednosti a překonat nedostatky, podaří se obvykle dosáhnout cílů týmu.  Většina úspěchů a neúspěchů je dána úrovní týmové práce. Skutečná týmová spolupráce je cestou k podstatnému zvýšení výkonnosti pracovních kolektivů i celých firem. Obsah kurzu, zabývajícího se touto problematikou, je rozdělen do modulů:

Týmy v organizaci

Týmy v organizaci

V organizacích se můžeme setkat s různými typy týmů. Tyto týmy mají různé poslání a vyznačují se rozdílnými způsoby práce. Spolupráce v týmu může mít dvojí podobu - součinnosti a koordinace.  Nesporné výhody ale i problémy a nejasnosti přináší firmám zavádění mezioborových týmů. Vyřešit je v takovém případě nutné zejména rozpory v odpovědnosti vedoucího týmu a odborného vedoucího.

Stadia vývoje týmu

Stadia vývoje týmu

Vytvoření úspěšného a efektivního týmu není jednoduché. Nejasné rozdělení moci, individuální úsilí o sebeprosazení a potřeba nastavit systém interpersonálních vztahů vede ke konfliktům, které snižují jeho výkonnost, negativně ovlivňují fungování jak v oblasti pracovní, tak v oblasti uspokojování individuálních potřeb. Dříve než vývoj týmu dospěje ke zralosti, přizpůsobivosti vůči prostředí i k pocitům jistoty a uspokojení potřeb členů projde řadou typických stádií.

Efekty týmové práce

Efekty týmové práce

Týmová práce by měla být přínosem pro každé pracoviště. Existuje řada důvodů, proč dobrý tým dosahuje lepších výsledků.  Na druhé straně právě tým může mít negativní dopad na efektivnost práce. Někdy dochází k situacím, v nichž je skupinová soudržnost a týmový duch spíše na škodu a negativně ovlivňuje výsledek práce. Stává se pak, že úspěšnost týmu je horší, než výsledky, jakých by za stejných okolností dosáhli samostatně pracující jednotlivci.

Role v týmu

Role v týmu

V průběhu formování týmu se určují role jednotlivých členů. Role znamená takové chování jedince, které je mu vlastní a které je týmem akceptováno. Jde o chování člena týmu k ostatním, o jeho přístup k řešení problémů, o jeho typické postoje při řešení úkolů. Zastávání určité role vychází z hodnot a postojů člověka, ale je ovlivněno i momentální situací, daným problémem a celkovou skladbou týmu. Aby tým pracoval efektivně a v harmonických vztazích, měl by obsa-hovat co nejvíce rolí. Každý z členů týmu může zastávat několik rolí. Problém nastává zejména tehdy, když některé důležité role v týmu chybí. Vznikají bariéry, které se pak negativně projeví na výkonnosti týmu.

Týmové porady

Týmové porady

Takřka denně se ve všech organizacích na světě odehrávají porady různých týmů. Mohou sice mít rozdílný účel a cíle, ale všechny musí něco přinášet všem členům týmu, jeho vedoucímu i organizaci, ve které působí. Aby byla porada týmu skutečně efektivní, měla by být určitým způsobem připravena a dodržovat zásady jejího vedení.

Valid HTML 4.01 Transitional