Prezentování

Spustit kurz Prezentování

Prezentační dovednosti jsou základem úspěchu veřejného vystoupení, ať již před širší nebo užší skupinou posluchačů.

Prezentace“ je v podstatě jakákoliv aktivita, kdy se snažíme něco sdělit, vysvětlit, obhájit nějaký názor nebo někoho o něčem přesvědčit. Z tohoto hlediska prakticky prezentujeme, kdykoliv před někým promluvíme. V užším slova smyslu považujeme za prezentaci situaci, kdy výše uvedené promluvy probíhají před skupinou dobrovolně nebo méně dobrovolně naslouchajících posluchačů, kteří nám mohou naslouchat s určitým očekáváním. Aby byla očekávání posluchačů co nejlépe naplněna, měla by být prezentace „naplněna“ vhodným obsahem a podána posluchačům vhodným způsobem. A o tom je tento kurz !

Jaká je dobrá prezentace?

Jaká je dobrá prezentace?

Dobrá prezentace vyvolá v posluchačích dobrý dojem. Aby tomu tak bylo, musí být splněny podmínky, o kterých se hovoří v tomto modulu. Jde o souhrn faktorů, které na posluchače během prezentace působí. Všechny tyto faktory by měl vzít řečník v úvahu při přípravě své prezentace i během jejího provedení. Tak vytvoří předpoklady svého úspěšného vystoupení.

Cíl a účel prezentace

Cíl a účel prezentace

Základní otázkou, kterou je třeba při přípravě prezentace zodpovědět je, za jakým účelem se bude prezentace konat a jakého cíle jí má být dosaženo. Přesné vymezení odpovědí na tyto otázky současně vymezují obsah, rozsah, hloubku, strukturu a způsob provedení zamýšlené prezentace. Aby byl řečník v dosažení cíle a naplnění účelu své prezentace úspěšný, musí splnit řadu předpokladů.

Publikum

Publikum

Vedle účelu a cíle prezentace je publikum třetím nejdůležitějším faktorem, který má na přípravu prezentace zásadní vliv. Každé publikum lze kromě jeho velikosti charakterizovat mnoha dalšími „parametry“, které předurčují nejvhodnější způsob provedení připravované prezentace. Dobrý řečník by měl svou prezentaci podřídit vedle jejího cíle a účelu především objektu svého působení - posluchačům.

Struktura

Struktura

Struktura prezentace rozhoduje do značné míry o tom, jak bude pro posluchače srozumitelná a zapamatovatelná. Při respektování cíle a účelu naší prezentace potřebujeme podat její obsah v přehledné podobě a s ohledem na „absorpční“ schopnosti posluchačů. Klíčovými momenty každé prezentace jsou úvod a závěr. Úvodem vytváříme dojem a získáváme pozornost, závěrem kotvíme v posluchačích naše cíle.

Obsah

Obsah

Když víme jak má vypadat dobrá prezentace, známe její účel a cíl, víme pro koho budeme přednášet a ujasnili jsme si strukturu prezentace, nastal čas k tvorbě obsahu. Vlastní obsah naší prezentace musí respektovat vedle jejího cíle a účelu i charakter publika, místa konání nebo časový prostor, který máme na své vystoupení k dispozici. Podle toho rozhodujeme o rozsahu a formě zpracování obsahu.

Instrumentář řečníka

Instrumentář řečníka

Řečník je hlavním aktérem prezentace. I sebelépe připravený obsah, vhodně strukturovaný a graficky zpracovaný potřebuje být co nejlépe podán - či spíše prodán, protože publikum platí svou pozorností. K tomu, aby řečník publikum zaujal a vytvořil posluchačům příjemnou atmosféru naplněnou vnímavostí, má k dispozici celou řadu „nástrojů“, jež by měl umět dobře využít.

Technika a pomůcky

Technika a pomůcky

I pro velmi malý kolektiv by měla prezentace obsahovat kromě „řečnění“ i nějaký vizuální doprovod. Hlasová složka naší prezentace představuje jen jeden „kanál“, na kterém posluchači vnímají naše vystoupení. Nenabídneme-li mu i optické vjemy, bude si je bezděčně brzy hledat sám v rozporu s naší snahou o jeho soustředění na „naši věc“.

Akce

Akce !

Vlastní vystoupení řečníka korunuje jeho úsilí v přípravné fázi. Byla-li pečlivá, je velký předpoklad, že bude prezentace úspěšná. I po sebelepší přípravě však řečníka mohou zaskočit tréma, nenadálé okolnosti, chování publika a podobně. Naštěstí existují i pro tyto situace pravidla, které je dobré znát předem.

Valid HTML 4.01 Transitional