Řešení problémů

Spustit kurz Řešení problémů

K řešení řady problémů jsou vhodné skupinové kreativní techniky. Pomáhají správně definovat problém i nalézt jeho optimální řešení.

Řešení problémů je každodenní chleba manažerů všech úrovní řízení. Na některé problémy ovšem jednotlivec nestačí. Tehdy je potřeba využít tvůrčí potenciál, který se nabízí v podobě týmu spolupracovníků. Aby byl tento potenciál využit opravdu efektivně, je třeba postupovat podle určitých pravidel. A o těch je tento kurz.

Definování problému

Definování problému

Při řešení problému se často může stát, že jsme jej nedokázali správně  pojmenovat. Přesná definice problému je ale nezbytný předpoklad pro jeho úspěšné vyřešení. V tomto modulu je popsána technika definice problému známá jako „Occamova břitva“. Její praktická aplikace představuje opět určitý postup kroků, na jehož konci by měla být taková formulace problému, která umožňuje jeho řešení v týmu.

Analýza problému

Analýza problému

Stejně jako je potřeba problém nejprve přesně pojmenovat, je před hledáním jeho řešení třeba jej také důkladně analyzovat. Také analýza problému má svá pravidla. V tomto modulu si přiblížíme dva nejznámější postupy při analýze problému - tzv. „Graf příčin a důsledků“ a „6 dobrých sluhů“. Cílem obou metod je nalézt pravé příčiny vzniku problému.

Sběr dat

Sběr dat

Když se nám podaří určit pravé příčiny vzniku problému, máme vytvořeny všechny předpoklady pro hledání jeho řešení. To by ovšem mělo probíhat na základě faktů a nikoliv názorů. Zde se v procesu řešení problému dostáváme do čistě racionální roviny. V tomto modulu je popsána jedna z možných metod, jak shromáždit pro vyřešení problému potřebné faktické údaje - tzv. „Metoda kontrolních lístků“.

Interpretace dat

Interpretace dat

Aby pro nás měla nashromážděná data nějakou vypovídací hodnotu, je potřeba je vhodným způsobem interpretovat - nejlépe v grafické podobě. V tomto modulu jsou popsány dvě metody interpretace dat.  První z nich jsou tzv. „Paretovy grafy“, které vychází z poměrně známého „Paretova pravidla“. Pro naši potřebu by se toto pravidlo dalo interpretovat tak, že„20% příčin způsobuje problém z 80-ti %“. Druhou metodou interpretace dat jsou tzv. „Histogramy“, které přehledně znázorňují četnost výskytu pozorovaného jevu.

Hledání alternativ řešení

Hledání alternativ řešení

Nyní již má řešitelský tým k dispozici vše potřebné k tomu, aby začal hledat varianty řešení problému. V tomto modulu jsou stručně popsány čtyři metody hledání alternativ řešení.  Jednak je to varianta metody, se kterou jsme se seznámili již při analýze problému tzv. „Graf rybípáteř“. Pak je to metoda známá jako „Analýza silového pole“. Ta je založena na hledání podpůrných a naopak brzdících sil, které na vyřešení problému působí. Tajuplně zní „Modifikovaná Delfská metoda“, založená na písemné formě práce s nápady. Při „Swappingu“ si zase zastánci různých řešení vyměňují role a hájí řešení „protivníků“.

Co s nalezeným řešením?

Co s nalezeným řešením?

Pokud nalezne řešitelský tým způsob, jak problém, kterým se zabýval, vyřešit, ale vybrané řešení není realizováno, plýtval svou tvůrčí energií nadarmo. V tomto modulu je naznačen postup, který by měl následovat poté, kdy se řešitelský tým shodne na optimální variantě řešení. Především je nalezené řešení chladnokrevně podrobit ekonomickému rozboru „nákladů a přínosů“. Poté je potřeba je vhodným způsobem prezentovat . A i když je nakonec vybrané řešení realizováno, vyplatí se jeho praktické fungování ještě nějaký čas sledovat.

Další techniky řešení problémů

Další techniky řešení problémů

V závěrečném modulu kurzu jsou popsány některé další techniky řešení problému, které mohou být v procesu hledání řešení problému využity stejně dobře, jako již popsané metody. Zmiňujeme se zde o čtyřech z nich. Jsou to„Antibrainstorming“, „Brainwriting“, „Delfská technika“ a „Synektika“. Při každé z nich jde o to, aby byl vhodným způsobem uvolněn tvůrčí potenciál, který je skryt v každém z nás.

Valid HTML 4.01 Transitional