Vedení porad

Spustit kurz Vedení porad

Efektivní řízení porad by měl zvládnout každý vedoucí pracovník. Jsou různé druhy porad, ale principy jejich řízení jsou stejné.

V organizacích po celém světě se denně odehrávají statisíce porad. Často jsou však vnímány spíše jako nezbytné zlo, zdroj frustrace či jako ztráta času než jako efektivní nástroj řízení. Řada firem v zájmu úspory času a větší operativnosti upouštěla od pravidelných porad celých týmů a větší důraz kladla na častější individuální rozhovory mezi manažery a pracovníky. Pravdou je, že řada záležitostí, které se objevují na poradách, se dá snáze a rychleji vyřešit po telefonu, e-mailem, faxem nebo dopisem. Někdy skutečně může být efektivnější strávit s pěti lidmi několik minut s každým zvlášť než zorganizovat půlhodinovou poradu. Zdá se ale, že stále existuje dost dobrých důvodů pro to, abychom poradu mohli považovat za jeden ze základních nástrojů řízení, který se stěží dá něčím nahradit. Kurz je rozdělen do modulů:

Typy a účel porad

Typy a účel porad

Ve firmách se můžeme setkat s řadou různých porad, které se liší formou, obsahem, okolnostmi i zúčastněnými. Tyto rozdíly pramení z odlišnosti cílů těchto porad. Tak jako u každé jiné činnosti i u porad platí, že jejich efektivita přímo souvisí s jasností jejich cílů. Pokud nebudeme vědět, proč vlastně poradu svoláváme, čeho jí chceme dosáhnout, stěží ji můžeme dobře připravit, zorganizovat, efektivně vést. Naopak, pokud mámo jasno, co je cílem porady, je zřejmý její účel, můžeme zvolit vhodnou formu, obsah atd.

Přínosy porad

Přínosy porad

Vedle naplnění obecného cíle specifického pro ten který typ porady a vedle splnění dalších dílčích cílů by každá efektivní porada měla být i jinak přínosná všem na poradě zúčastněným stranám. Tím je vedle týmu - řadových účastníků a předsedajícího - i samotná organizace.

Chyby a nedostatky porad

Chyby a nedostatky porad

Příčiny chyb porad lze hledat nejen na straně předsedajících ale samozřejmě i na straně řadových členů a v organizaci porad ve firmě. Některé chyby nedostatky lze vztáhnout obecně na všechny porady, jiné jsou specifické a platí jen pro některé typy porad.

Příprava porady

Příprava porady

Při přípravě porady bychom si v prvé řadě měli uvědomit, jaké jsou její cíle, jinými slovy čeho jí chceme dosáhnout. Když máme vyjasněny cíle, můžeme začít plánovat způsob jejich dosažení.

Vedení porad

Vedení porad

Aby porada byla efektivní, musí být předsedajícím řízena. Existují zásady vedení porady, platné zejména pro poradu manažerskou, z nichž většinu lze využívat i při vedení porad jiného typu. Každou poradu by pak předsedající měl vyhodnocovat, tj. pravidelně si klást určité kritické otázky.

Typy předsedajících

Typy předsedajících

Každý jsme trochu jiný, dalo by se proto říci, že na světě je tolik typů předsedajících, kolik je lidí vedoucích porady. My se podíváme na deset nejvýraznějších typů. Účastníci porad by si měli uvědomit, že pokud chtějí efektivně ovlivňovat dění na poradě, musí se naučit používat různé způsoby jednání s různými typy předsedajících.

Typy účastníků porad

Typy účastníků porad

Na poradě se schází řada rozdílných individualit. Efektivní předsedající se musí naučit je všechny vtáhnout do dění, využívat jejich potenciál ve prospěch výsledků porady. Měl by se pokusit rozpoznat motivy chování jednotlivých typů účastníků a tak získat nástroj jejich dalšího motivování a využívání jejich potenciálu ve prospěch efektivního postupu porady.

Valid HTML 4.01 Transitional