Role manažera

Role manažera

Role manažera je e-learningový vzdělávací kurz o úkolech, rolích a kompetencích manažera. V rámci osmi manažerských rolí přináší kurz efektivní manažerské techniky a postupy každému vedoucímu pracovníkovi, ať již pracuje na jakékoliv řídicí úrovni.

Kurz Role manažera byl vytvořen svého času pro Manažerskou akademii tehdejšího Českého Telecomu, a.s. v prostředí Toolbook Instructor a později přepracován v programovém prostředí Authorware. Tento formát nám neumožňuje dát jej zde k dispozici v podobě demoverze. V blízké budoucnosti Tangram připravuje aktualizaci kurzu v programu Flash a o jednotlivé „manažerské role“ rozšířit spektrum kurzů Mozaiky. Popis jednotlivých rolí následuje.

Osobnost manažera

Osobnost manažera

Lidé se od sebe liší individuálními stránkami osobnosti, které nazýváme rysy osobnosti. Tyto rysy ovlivňují efektivní výkon manažerských a odborných činností. Osobnost manažera mu pomáhá vymezit si pracovní model, který určuje způsob využívání času a organizování vlastní práce. Cílem modulu je pomoci každému manažerovi poznat stránky své osobnosti jako základ dalšího vlastního rozvoje a uvědomit si problematické znaky svého pracovního modelu.

Kompetence manažera

Kompetence manažera

Požadavky na zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj fi rmy se promítají do požadavků na jednotlivé organizační jednotky a pracovníky. Takové nároky kladené na manažery se nazývají manažerské kompetence. Základem pro vznik kompetencí je osobní potenciál manažera. Jeho rozvojem dochází k naplňování požadavků na úspěšný výkon manažerské pozice. Cílem modulu je pomoci manažerovi posoudit vlastní úroveň kompetencí, poznat osobní potenciál a uvědomit si možnosti svého rozvoje.

Organizace práce manažera

Organizace práce manažera

Manažer nemůže efektivně organizovat druhé, dokud se „sám nezorganizuje“. Pokud má být práce manažera efektivní, musí být řízená. Efektivně zaměřit své úsilí umožňují dobře stanovené cíle, které společně se správným defi nováním priorit jsou základem plánování času. Dobrý manažer se rovněž musí umět bránit časovým ztrátám a nadměrnému působení pracovního stresu. Cílem modulu je naučit manažera systematickému postupu při řízení vlastních činností, organizování své práce, efektivnímu řízení času a obraně před nepříznivými vlivy svého okolí.

Interpersonální role

Interpersonální role

Způsob, jakým manažeři vedou své lidi, jak umí ze skupiny lidí vytvořit tým a využívat jeho potenciál, udržovat na pracovištích dobré mezilidské vztahy a úroveň komunikace, má zásadní vliv na efektivnost práce týmů, organizačních jednotek i celých organizací. Cílem modulu je naučit manažera volit vhodný styl vedení pracovníků, budovat efektivní tým a využívat technik týmové práce,volit vhodné komunikační styly a efektivně řešit konflikty.

Informační role

Informační role

Bez přiměřených informací nelze dobře řídit, ale ani vykonávat žádnou činnost. Bez toho, že by se pracovníci od svého manažera pravidelně dozvídali o smyslu a účelu jejich práce, o firemních cílech a záměrech, výsledcích i potížích, nemohou efektivně zaměřit své úsilí žádoucím směrem. Cílem tohoto modulu je naučit manažera správnému postupu při informování pracovníků, dávání pozitivní i negativní zpětné vazby k výsledkům práce, správně připravit a vést různé typy porad a přesvědčivě vystupovat na veřejnosti.

Rozhodovací role

Rozhodovací role

O další existenci organizace často rozhoduje přístup a umění manažerů řešit problémy. Kvalita, realizovatelnost a přijatelnost rozhodnutí má pak přímý vliv na výkon organizace i spokojenost jejích členů. Překonávání menších či větších krizí provází organizace po celou dobu jejich existence. Cílem modulu je naučit manažera používat analytické a kreativní techniky při strukturovaném řešení problémů, optimalizaci rozhodování a řešení krizí.

Organizační role

Organizační role

Nejdůležitějším nástrojem dosahování organizačních cílů je plánování a jejich přenášení na všechny úrovně organizace. Plánování má přímý vliv na efektivitu organizačních činností, snižování rizika, rozvoj organizace i manažerů, úroveň integrace a koordinace úsilí a výkonnost organizace. Kontrolování je nezbytné pro včasné a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem a realizací. Schopnost rozeznat potřebu změny a dobře ji „uřídit“ může mít pro organizaci doslova existenční význam. Cílem modulu je naučit manažera technikám plánování, koordinování, kontroly a evidence a taktikám provádění organizačních změn.

Motivační role

Motivační role

Manažer se často dostává do situace, kdy není až tak obtížné nalézt optimální řešení či rozhodnutí jako je posléze prosadit, dosáhnout toho, aby bylo realizováno s potřebným úsilím a zaujetím. Ovládání různých forem motivování je nevyhnutelnou podmínkou pro naplnění poslání manažera - vykonávat práci a dosahovat tak organizačních cílů skrze jiné lidi. Cílem modulu je naučit manažera používat jako motivační nástroje hodnotící pohovor, systematický rozvoj podřízených, delegování a koučování.

Role manažera - snímek

Valid HTML 4.01 Transitional