Zpětná vazba

Spustit kurz Zpětná vazba

Poskytování zpětné vazby přímo nebo v rámci hodnotícího pohovoru má svá pravidla, aby podřízené motivovalo k lepšímu výkonu.

Pojem zpětná vazba je definován buď jako sdělená informace nebo také jako proces pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací pro jejich vyhodnocení nebo korekci. V praxi se setkáváme se zpětnou vazbou jako formou pomoci jinému člověku dovědět se, jak jej vidí ostatní lidé. Jde tedy o komunikaci, během které je někomu sdělováno, jak působí na své okolí. Zpětná vazba pomáhá lidem upravovat své chování, aby mohli snáze dosahovat svých cílů. Po celý náš život jsme všichni v pozici, kdy poskytujeme a přijímáme zpětnou vazbu. Většině z nás ale tato činnost působí potíže. V případě, že před ní stojíme jako příjemci, vyvolává v nás jisté napětí a máme sklon se chystat na obranu. Obdobně emotivně zpravidla prožíváme i situace, kdy bychom zpětnou vazbu měli poskytnout my někomu jinému.

Způsob provedení zpětné vazby může významně ovlivnit úroveň mezilidských vztahů, výkon práce jednotlivce i celých týmů. Je proto důležité, abychom zejména při poskytování ale i přijímání zpětné vazby postupovali podle určitých pravidel a používali osvědčené techniky. Obsah kurzu, zabývajícího se touto problematikou, je rozdělen do modulů:

Poskytování a přijímání zpětné vazby

Poskytování a přijímání zpětné vazby

V důsledku emotivního prožívání zpětné vazby se lidé, ať už jako poskytovatelé nebo jako příjemci zpětné vazby, dopouštějí řady chyb. I při zpětnovazební komunikaci bychom měli proto dodržovat zásady úspěšné komunikace. V organizacích se dennodenně odehrává řada různých typů zpětné vazby. Každá má trochu jiný účel, vyžaduje rozdílné podmínky a poněkud odlišný způsob provedení.

Pravidla zpětné vazby

Pravidla zpětné vazby

Efektivní zpětnovazebná komunikace, ať už na straně poskytovatele nebo na straně příjemce, vyžaduje respektovat určitá pravidla. Bez jejich dodržování lze stěží dosáhnout všech efektů očekávaných od zpětné vazby.

Pozitivní a negativní zpětná vazba

Pozitivní a negativní zpětná vazba

Důvody pro poskytnutí pozitivní či negativní zpětné vazby jsou spojeny s rozdílnými výsledky sledování výkonu či chování jednotlivců. Pozitivní zpětná vazba nebo-li pochvala i negativní zpětná vazba nebo-li výtka by měly být poskytovány podle určitých osvědčených zásad. Jejich dodržování společně s pravidly poskytování a přijímání zpětné vazby stojí za kvalitativně odlišnými výsledky negativní zpětné vazby.

Systematická zpětná vazba

Systematická zpětná vazba

Systematická zpětná vazba nebo-li pravidelné hodnocení pracovníka je předem definovaný postup, zahrnující přípravu hodnotícího a hodnoceného, hodnotící pohovor, uložení úkolů na další období a jejich plnění. Jeho účelem je především poznání pracovníka o sobě samém a usměrnění rozvoje jeho kompetencí. Tato forma zpětné vazby má mimořádný význam pro rozvoj lidských zdrojů v organizaci. Systematické hodnocení může mít charakter hodnocení stanovených úkolů, hodnocení výsledků práce nebo hodnocení kompetencí, může však také být kombinací těchto přístupů.

Nápravná zpětná vazba

Nápravná zpětná vazba

Cílem nápravné zpětné vazby je ukáznění osoby porušující disciplínu. Účelem tohoto ukáznění je pak změnit chování jednotlivce do mezí přijatých pravidel a norem. Ukáznění není možné ztotožňovat s potrestáním. Potrestání je jen zřídka účinný prostředek ke zlepšení chování jednotlivce. Při ukáznění formou nápravné zpětné vazby jde o pomoc jednotlivci začít se chovat podle firemních pravidel a norem.

Valid HTML 4.01 Transitional